22 January 2011

Mỹ Đang Thua?

Mỹ Đang Thua?

Tài Phiệt Mỹ, Do Thái không lầm khi họ dùng "con cờ cs " trong kế hoạch Toàn Cầu.  Ngay từ trưóc khi Đệ II thế chiến chưa chấm dứt, việc này đã đưọc nhìn thấy rõ ở Hội Nghị Yalta là 1 hội nghị để phân chia và chỉ định lại vị trí của những cưòng quốc trên Thế Giới.  Tại hội nghị Yalta lúc đó chỉ có 3 cưòng quốc tham dự đó là Mỹ ( Roosevelt), Anh ( Churchill ) và Nga ( Stalin), Pháp đã bị hất văng .  Nên biết, 2 đế quốc thục dân cũ có nhiều thuộc địa nhứt thế giới là Anh và Pháp.  Mỹ đã bán cả 1 nửa Đông Âu cho Nga để giúp cs mạnh lên.

Mỹ còn giúp cho Mao thoát chết vì bị quân của Tưỏng truy sát ( trong Vạn Lý Trưòng Chinh thực chất chỉ là 1 cuộc trốn chạy bị truy giết của cs Mao với quân của Tưỏng điều này đã đưọc minh chứng qua những tài liệu của những cán bộ cs Tàu cao cấp đã từng thú nhận trong hồi ký của họ rằng "...họ không bao giờ có thể thưởng rằng có thể thóat chết trong cuộc Vạn Lý trưòng Chinh chứ đùng nói là nghĩ tới chiến thắng, nắm quyền cai trị Trung Hoa... ").  Tại sao Mỹ lại giúp cs? 

a) nhờ cs nên thực dân cũ ( Anh và Pháp) đã bị hất văng khỏi các thuọc địa cũ.  Khi Thực dân bị mất Thuộc địa thì họ không còn giàu có như trước, họ trở nên yếu đi.  Nhờ thế Mỹ có thể vuơn lên ở địa vị Siêu Cường số 1 trên Thế Giới.

b)Mỹ muốn dùng cs như 1 dụng cụ để cả thế giới phải dựa vào Mỹ bảo vệ trưóc sự xâm lăng của cs trên thế giới ( thí dụ thòi chiến tranh lạnh, Tây Âu đã phải dựa vào Mỹ che chở khỏi sự tấn công của Liên Xô, 1 khi đã nhờ vào Mỹ thì sẽ Mỹ kiểm soát và bị chi phối trong các lãnh vực về chính trị, kinh tế, văn hoá). 

c)Tài phiệt Mỹ Do Thái muốn tạo 1 vùng kinh tế riêng của họ ( vùng kinh tế do chế dđ(§ độc tài cai trị, thí dụ chế độ cs) trong vùng kinh tế này họ dễ dàng khai thác tài nguyên, nhân lực với giá rẻ mạt.  Tài phiệt không cần phải lo các vấn đề như môi sinh bị phá huỷ, Nghiệp Đoàn, an sinh xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Đạo Đức xã hội, Nhân Quyền, Dân Chủ, vv.. trong các chế độ độc tài cai trị, tài phiệt Mỹ, Do Thái bỏ vốn ít nhưng thu lợi nhiều

Cs đưọc Mỹ giúp để cai trị nưóc Tàu bởi vì đây là 1 Kế Liên Hoàn.  Cs Tàu sẽ giúp csvn đánh Pháp.  Nếu không có cs Tàu giúp đỡ về ngươì, nhiên liệu, vũ khí, lương thực, chiến thuật, chiến lược,vv..đồng thời là nơi để rút lui 1 khi bất lợi thì csvn không thể đuơng đầu vời Pháp mặc dù Pháp đã suy yếu sau chiến tranh đệ nhị thế chiến.  Từng bước, sự cấu kết giữa các tập đoàn Tài Phiệt Mỹ, Do Thái và cs càng ngày càng gắn bó và trở thành 1 quan hệ Quyên Lợi Hỗ Tương( 1 minh chứng rõ ràng chính Mỹ đã giúp cho Tàu cs trở nên 1 cưòng quốc kinh tế và Tàu cs lại "bơm tiền" để nuôi nền kinh tế nưóc Mỹ, giúp sức tiêu thụ tại Mỹ ổn định) .  Tới đây xin đưọc nói thêm là Quyền Lợi của tập đoàn Tài Phiệt Mỹ, Do Thái hoàn toàn Không Liên Hệ tới quyền lợi của ngươi dân Mỹ.  Có nghĩa là có thể có những cái đem Lợi cho Tài Phiệt Mỹ nhưng không có lợi cho ngưòi dân Mỹ.  Từ luận điểm này, Tài Phiệt Mỹ và Do Thái không tính sai nước cờ như nhiều ngưòi lầm tưởng bởi vì một khi Tàu cs trở thành 1 mối đe doạ cho nưóc Mỹ thì các Tài Phiệt Mỹ, Do Thái tha hồ hốt bạc điển hình là nếu Tàu đe doạ Mỹ thì ngân sách về Quốc Phòng của Mỹ phải nâng cao, Tài Phiệt Mỹ buôn vũ khí có thể hốt bạc, ngưòi dân Mỹ phải đóng thuế nhiều hơn, chịu thất thoát nhiều hơn về các mặt khác trong đòi sống vì ngân sách dành cho xã hội, y tế, giáo dục,vv... phải bị sút giảm.  Let's Wait and see.

Tái bút: Có nhiều ngưòi tin rằng các ông TT Mỹ chỉ đưoc coi là những Director của 1 công ty( hợp đồng 4 năm, hết hạn hợp đồng mà không đưọc thêm 1 contract khác thì ăn thất nghiệp) đưọc mướn bơi những ngưòi chủ công ty ( chú nhân thực sự của nưóc Mỹ)  Những chủ nhân này đề ra những đưòng lối phải thi hành trong vòng 5 năm, 10 năm, 50 năm... dù ông TT Mỹ nào đưọc bầu lên cũng phải đi theo những kế hoạch này.  Kẻ nào chống lại thì có thể bị giết hay bi mất job ( Kenedy, Nixon,...)

Người Quốc Gia là những người đặt Tổ Quốc lên bản vị tối cao, tối cao có nghĩa là trên tất cả mọi vật, kể cả tôn giáo, đảng phái, và cả chính bản thân mình.


No comments:

Post a Comment