08 August 2013

Tại sao tất cả tu sĩ Phật giáo Việt Nam đều lấy họ Thích?

CDNV


Dù bất cứ Bắc Tông hay Nam Tông, truyền đạo qua đường Trung Hoa, hay Thái Lan, Miến, Miên thì Pháp của Phật giáo cũng không sai. Cho nên có nhiều thành phần đã phá là Phật giáo được truyền từ phía Trung Hoa là Phật giáo Bắc tông làm tay sai cho Hán. Sai. Phật pháp là Phật pháp, Bắc Tông cũng không thể quảng cáo cái gì có lợi cho Hán hay Trung Hoa mà hại cho Việt. 

Trái lại, Công giáo truyền từ đâu? Không qua Hán, cũng chẳng qua Miên, Thái, Lào, mà trực thuộc từ Pháp, Ý, Hoa Kỳ. Vào tới Việt nam, nhưng Công giáo vẫn tiếp tục bị điều hành trực thuộc từ La Mã Vatica Nô Gia thành ra cái gì có lợi cho La Ma Giáo cũng không thể nào nói là có lợi cho Việt. 

Có nhiều thành phần (*ngoại đạo) chỉ trích Phật giáo (nội đạo**) vẫn chưa bao giờ dám nhìn thẳng mặt đạo của họ (*) là từ đâu đến, cho ai, vì ai? Tất nhiên không vì Việt. 


*ngoại đạo = đạo từ bên ngoài quốc gia Việt nam vì dân tộc ngoại bang khác với dân tộc Việt. 
**nội đạo = đạo từ bên trong như đạo thờ tổ tiên ông bà, Phật giáo đã du nhập từ Ấn nhưng đã hội nhập vào VN và không bị ảnh hưởng điều hành bởi ngoại bang, lãnh đạo các tôn giáo gọi là nội đạo có Tăng thống là người Việt. Nhưng ngoại đạo thì người Việt không bao giờ có giáo hoàng, mà giáo hoàng của họ là từ ngoại bang, vì dân tộc ngoại bang và họ dùng dân tộc VN làm nô lệ văn hóa cho họ. 

Chỉ có nội đạo mới thật tình vì tổ quốc dân tộc và là nền văn hiến giúp ích cho tự tồn vong của tổ quốc.  Nếu những tôn giáo như Công giáo chính trực cho rằng họ không phải ngoại đạo, họ nên biết rõ là Giáo hội của họ phải có giáo chủ Việt nam, vì dân tộc Việt, do người Việt dựng lên. Ngoại trừ Công giáo, các tông phái khác toàn là do người Việt, vì dân tộc Việt là quá rõ ràng, ảnh hưởng thăng trầm của lịch sử đấu tranh cách mạng giành độc lập tổ quốc cũng đã rõ ràng lập trường này. Thích hay không Thích không có gì phải thắc mắc. Điều phải thắc mắc là tại sao chỉ có Công giáo là ngoại đạo? 


Tại sao tất cả tu sĩ Phật giáo Việt Nam đều lấy họ Thích?

Hỏi: Tại Việt Nam, tất cả tu sĩ Phật giáo không phân biệt nam nữ đều lấy họ Thích. Xin cho biết truyền thống nầy chỉ có ở Việt Nam hay còn được áp dụng tại một vài quốc gia khác nữa? Ngoài ra, cũng xin cho biết truyền thống nầy phát xuất từ nguyên do nào và từ khoảng nào trong lịch sử?


Đáp: Về câu hỏi thứ nhứt, xin được giải đáp qua 2 phương diện :

Thứ nhứt, xét chung, trên nguyên tắc, thì không riêng gì tu sĩ Phật giáo Việt Nam, mà tất cả tu sĩ Phật giáo khắp nơi trên thế giới, đều mang chung họ Thích cả. Vì Đức Phật là họ Thích. Những vị nầy được mệnh danh là con đầu lòng của chánh pháp; là trưởng nam của lịch sử truyền thừa, là con của đấng Điều Ngự, thì lẽ đương nhiên là các ngài phải lấy họ Thích rồi. Xét chung trên nguyên tắc là như thế.

Thứ hai, nếu xét riêng, thì có khác. Vì việc lấy họ Thích, không phải là một quy luật chung áp dụng cho tất cả. Vấn đề nầy, còn tùy theo đặc tính và sở thích của mỗi người. Không phải ai cũng đặt cho mình là họ Thích cả, ít ra là về cách xưng hô cũng như trên những văn kiện giấy tờ. Đối với những tu sĩ Phật giáo Việt Nam, có rất nhiều vị, kể từ khi xuất gia cho đến khi viên tịch, các Ngài không bao giờ lấy chữ Thích. Không những thế, có vị còn để ngay tên đời của mình trên những kinh sách đã trước tác cũng như dịch thuật. Trường hợp như cố Đại Lão Hòa Thượng Hành Trụ, Ngài thường để là Sa Môn Lê Phước Bình. Còn nhiều vị khác nữa. Chỉ nêu đơn cử thế thôi. Có nhiều vị chỉ để pháp danh hay pháp hiệu mà thầy tổ đã đặt cho, hoặc là lấy bút hiệu gì đó v.v... chớ các Ngài không tự xưng mình là Thích. Đôi khi có người lại thích chơi chữ hay mỉa mai châm biếm, họ nói là Thích Đô La chẳng hạn...

Đọc sử Phật giáo Việt Nam, chúng ta thấy sử ghi lại các bậc cao tăng thạc đức thời xưa, hầu hết các Ngài không bao giờ để họ Thích trước pháp danh hay pháp hiệu của các Ngài. Như  Vạn Hạnh, thì để là Vạn Hạnh, còn hai chữ Thiền sư do người ta tôn xưng Ngài, vì Ngài tu thiền  đạt ngộ được lý Thiền, nên người ta gọi Ngài là Thiền sư. Chỉ có thế thôi.

Riêng về các quốc gia khác, theo chỗ chúng tôi được biết qua một số tài liệu sách báo, thì chúng tôi không thấy họ để chữ Thích (Sàkya) bao giờ. Ngoại trừ Phật Giáo Trung Hoa và Đài Loan, hiện nay thì có một số vị lấy họ Thích. Nhưng phần nhiều chúng tôi thấy họ thường để 2 chữ Pháp sư ở đầu. Như  Pháp Sư Tịnh Không chẳng hạn.

Về câu hỏi thứ hai, nguyên nhân và thời điểm nào lấy họ Thích? Xin thưa: Về vấn đề nầy, trong quyển Từ Điển Phật Học Hán Việt có nêu rõ như sau: "Đạo Phật hồi mới truyền sang Trung Quốc, các tăng còn được gọi bằng họ thế tục của mình, hoặc lấy họ Trúc, hoặc lấy họ của bậc sư phụ, như ngài Chi Độn vốn họ Quan, vì sư phụ là ngài Chi Khiêm, nên lấy họ là Chi. Ngài Bạch Đạo Du vốn họ Phùng, học với ngài Bạch thi lê mật đa, nên lấy họ Bạch.

Đến ngài Đạo An, một cao Tăng Trung Hoa đời Đông Tấn (312 - 385) tức thế kỷ thứ tư Tây Lịch, mới bắt đầu nói: Đức Phật có họ là Thích Ca, nay những người xuất gia nên theo họ của Phật, tức họ Thích. Về sau khi Kinh A Hàm được đem về, trong Kinh cũng nói như vậy. Do đó khắp thiên hạ đều theo. Trong quyển Dị Cư Lục 22 có chép: "Sa môn từ thời Ngụy Tấn lấy họ theo của thầy dạy. Ngài Đạo An suy tôn Đức Thích Ca, bèn lấy chữ Thích làm họ. Sau lại thấy A Hàm nói: Bốn con sông nhập vào bể, không còn có tên của con sông. Bốn họ Sa môn, đều dòng họ Thích. Từ đấy trở thành lệ cố định, các Sa môn bắt đầu lấy họ Thích."

CDNV

No comments:

Post a Comment