10 September 2015

Trả lời về Luật TBOC Chapter 22 Liên quan đếnThành lập Công ty Bất vụ lợi

Trả lời về Luật TBOC Chapter 22 Liên quan đến
Thành lập Công ty Bất vụ lợi

Kính bạch quý chư tôn đức, quý cư sĩ, và quý phật tử:

Khi tôi lên tiếng về việc Steven Dieu đăng ký biến GHPGVNTN trở thành một công ty vô vị lợi thì có người nói rằng am hiểu về luật pháp trình bày bộ Luật Texas Business Organizations Code Chapter 22. Tôi xin thưa, cái người gọi là "am hiểu luật pháp" đó trông gà hóa quốc, đọc một đường, hiểu một nẻo, nói năng sai lạc vô cùng, hoặc hiểu mà cố tình diễn dịch sai lạc để đạt một ý đồ đen tối.

Con xin cúi đầu đảnh lễ các chư tôn đức bằng cách cho đăng nguyên văn bộ luật này ở những phần liên quan đến các nhà thờ và chùa chiền để cho mọi người cùng đọc để cùng nhận diện rõ bộ mặt thật của họ.

Trong tiếng Anh, khi gọi "Church" viết hoa  nghĩa là Giáo Hội thì đó là một tôn giáo (religion). Hiến pháp Hoa Kỳ ngay từ khởi đầu đã tách lìa quyền đời và quyền đạo, nghĩa là Tôn Giáo, hay "Church" có quyền độc lập với chính phủ, không phải đăng ký với chính phủ. Có ai thấy Giáo Hội Công Giáo Rome, Giáo Hội Episcolian, Giáo Hội Muslim, v.v., đi đăng ký với chính phủ Mỹ không?

Nhưng khi chữ "church" không viết hoa, nghĩa là nhà thờ hoặc nhà chùa, thì nhà thờ và nhà chùa đó  và các đoàn thể trong nhà thờ và nhà chùa đó, để được miễn thuế và chứng nhận cho những người đóng góp được miễn thuế, thì nhà thờ và nhà chùa đó có quyền (không bắt buộc) đăng ký với tiểu bang. Nhưng, để đăng ký với tiểu bang,  nhà thờ đó phải có By-Laws trước, và By-Laws không được đi ngược lại với tôn chỉ và mục đích của Giáo Hội hay gọi là tôn giáo mà nhà thờ đó trực thuộc. Đây là điều quy định rõ ràng trong Bộ Luật Texas Business Organizations Code Chapter 22.

Giáo Hội Phật Giáo VNTN khẳng định là một tôn giáo, là một Giáo Hội, không phải là một ngôi chùa. Hiểu rõ từ ngữ như vậy thì nếu cần đăng ký thì chỉ đăng ký Chùa Phật Quang chớ không đi đăng ký cả một GHPGVNTN. Chùa Phật Quang cũng phải có By-Laws quy định mình là phần tử của GHPGVNTN. Một luật sư như Steven Dieu, nếu không rành về luật thương mại, luật hình, luật hộ, luật thành lập công ty, luật liên quan đến các chùa chiền nhà thờ thì hãy đi tìm những luật sư chuyên ngành, đừng có mà đăng ký ẩu biến GHPGVNTN trở thành một hiệp hội nhỏ nhoi như một ngôi thánh đường hoặc một nhà chùa.

Kế tiếp, Board of Directors có nghĩa là Hội Đồng Chỉ Đạo. Hội Đồng Quản Trị tiếng Anh gọi là Chief Executive Officer (CEO). Hội Đồng Chỉ Đạo là cơ quan tối cao quyết định vận mệnh của công ty. Hội Đồng Chỉ Đạo của cơ quan bất vụ lợi không lãnh lương hoặc thù lao. Hội Đồng Chỉ Đạo bầu chọn ra một CEO. Với sự chấp thuận của Hội Đồng Chỉ Đạo, CEO chọn một Ban Điều Hành. CEO và Ban Điều Hành có quyền nhận thù lao. Trường hợp này chúng ta thấy rất rõ ở những cơ quan từ thiện như Red Cross. 

Đức Tăng Thống không bao giờ có ý định biến GHPGVNTN trở thành một công ty bất vụ lợi, một ngôi chùa nhỏ nhoi như phe Giác Đẳng đang tung hỏa mù. Ngài chỉ muốn Giáo Hội làm theo đúng luật, và Hiến Pháp của Mỹ từ thưở lập quốc đã quá rõ ràng, đạo và đời tách biệt ra. Còn nếu phải đi đăng ký, chỉ có các chùa mới đi đăng ký, và ngay từ lúc đầu phải có By-Laws khẳng định chùa là thành viên của Giáo Hội PGVNTN và phải tuân khâm theo Hiến Chương của GHPGVNTN.

Một khi một công ty bất vụ lợi phải giải tán thì phải qua giai đoạn khai phá sản, việc đầu tiên của thủ tục khai phá sản đó là công ty bất vụ lợi phải trả hết nợ những người mà công ty mượn. Sau khi trang trải overhead và những nợ nần, nếu còn dư, thì tài sản còn dư mới trao cho một cơ quan bất vụ lợi khác. Trường Hợp Chùa Phật Quang, nợ nần còn ngất trời, sao mà dư để mà trao cho một cơ quan thiện nguyện khác.

Đã mưu đồ bậy bạ làm nhưng chuyện mờ ám rồi bây giờ tìm cách bóp méo luật pháp để mà chạy tội rồi còn hù dọa những người nhẹ dạ với ỷ tưởng mong rằng Phật tử vì sợ mất tài sản sẽ tha thứ cho họ để họ tiếp tục tổ chức Đại Hội ở Bắc Cali dàn dựng đưa Giác Đẳng lên làm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo. 

Luật Texas Business Organizations Code Chapter 22 (TBOC) bắt buộc phải có phiên họp của Hội Đồng Quản Trị, thông qua một Nghị Quyết thay đổi hoặc thêm bới nhân sự, nhưng thử hỏi Thích Giác Đẳng có Nghị Quyết này không để nộp cho tiểu bang khi mà đưa thêm 6 người vào Hội Đồng Chỉ Đạo mà Steven Dieu là Chủ Tịch tức là "Tăng Thống"?

Còn nhiều sai lầm của Steven Dieu và Giác Đẳng lắm. Càng viết càng lòi cái đuôi một là dốt hai là đầy dẫy âm mưu đen tối. Đừng tưởng ai cũng dốt nát mà tha hồ múa gậy vườn hoang. Cha nó có lú thì con có chú nó khôn. Tôi chỉ là một phật tử bé mọn, nhưng tôi quyết tâm sẽ bảo vệ GHPGVNTN cho tới hơi thở cuối cùng, và kẻ nào âm mưu phá hoại GHPGVNTN thì tôi sẽ vạch mặt ra cho mọi người nhận thấy.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính mong quý bậc chư tôn đức, quý cư sĩ, và quý phật tử thông cảm cho những lời cay nghiệt của con đối với Thích Giác Đẳng mà con coi như một ma tăng phá nát GHPGVNTN.

Phật Tử Quan Tâm

No comments:

Post a Comment