15 January 2011

ĐẠI HỘI ĐẢNG - CHUYỆN CŨ XÀO NẤU LẠI

ĐẠI HỘI ĐẢNG - CHUYỆN CŨ XÀO NẤU LẠI

Phạm TrầnĐảng Cộng sản Việt Nam đã tiêu phí không biết bao nhiều tiền của dân để tổ chức Đại hội đảng XI từ 12 đến 19-01-2011, nhưng sự phí phạm này chỉ được đền bù bằng những chuyện cũ đem ra xào nấu lại.

Bằng chứng có đầy trong các Văn kiện đã được phát tán gần 2 tháng trước ngày khai mạc và đã bị chỉ trích  là cũ kỹ, lạc hậu, chậm tiến, không thật đến mức sống sượng. Nhưng Khóa đảng X vẫn đem trình trước Đại hội có 1,375 đại biểu dự để biểu quyết thông qua, theo lời Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư đảng, đó là :Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020; Báo cáo chính trị; Báo cáo một số vấn đề về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X."Hãy gác sang một bên chuyện Cương lĩnh  kiên định Chủ nghĩa phá sản Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản đỗ vỡ Hồ Chí Minh. Cũng bỏ lại đẳng sau chủ trương kinh tế nửa mùa "thị trường" theo định  hướng không hề có mệnh danh "Xã hội Chủ nghĩa" để nhìn thằng vào hai văn kiện : Báo cáo Chính trị và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Nhưng hai văn kiện này có ý nghĩa gì đối với đảng CSVN và những người Cộng sản có trách nhiệm với đất nước trong năm năm tới  ?

Tất nhiên là có, nếu những chữ ghi trong đó được các đảng viên Cộng sản học tập nghiêm chỉnh để thi hành như họ nói từ  nhiều năm nay.
Rất tiếc hy vọng của nhiều người Việt Nam ở trong nước đã không được đảng và nhà nước Cộng sản đáp lại nên đất nước ngày nay, sau 25 năm "đổi mới" và 36 năm không còn chiến tranh, vẫn còn lạc hậu, chậm tiến và đói nghèo đối với đa số trong 86 triệu người.

Tại sao có tình trạng này khi đảng tiếp tục khoe khoang kinh tế bao giờ cũng năm sau khá hơn năm trước ?
Hay nói theo giọng lạc quan của  Nông Đức Mạnh thì : " Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được hoàn thiện. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2010 theo giá thực tế gấp 3,4 lần so với năm 2000; thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu tăng gấp 5 lần so với năm 2000; GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt 1.168 USD. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội đạt thành tựu quan trọng trên nhiều mặt, chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh." (Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về các văn kiện Đại hội XI của Đảng)

Vậy sự thật của tình trạng giầu-nghèo cách biệt trong xã hội Việt Nam bây giờ đang dãn ra do đâu mà có và đảng có trách nhiệm gì đối với số đông người dân lao động ngày đêm vẫn không đủ ăn mà vẫn phải đứng nhìn một thiếu số cán bộ, đảng viên có chức  có quyền làm giầu bất hợp pháp  ?

Điều này đã được chính Mạnh nói trong Báo cáo Chính trị khi nhìn nhận : "  Kinh tế phát triển chưa bền vững; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, cơ hội và yêu cầu phát triển của đất nước; một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch."

Hay : "Tình trạng thiếu việc làm còn cao…. Khoảng cách chênh lệch giàu nghèo còn khá lớn và ngày càng doãng ra Đời sống của một bộ phận dân cư, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Xoá đói, giảm nghèo chưa bền vững, tình trạng tái nghèo cao."Bổ túc thêm, Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư còn nói trong
 Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X : " Trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư còn một số mặt thiếu sót, khuyết điểm : Công tác nghiên cứu, dự báo, cảnh báo có mặt còn yếu; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc khắc phục những yếu kém trong quản lý kinh tế – xã hội còn chậm; nền kinh tế còn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định, chất lượng và hiệu quả tăng trưởng thấp; các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học – công nghệ, y tế, văn hoá còn nhiều yếu kém; công tác xoá đói, giảm nghèo chưa vững chắc, đời sống của nhân dân ở vùng cao, vùng sâu, vùng bị thiên tai chậm được cải thiện, khoảng cách giàu nghèo chưa được thu hẹp; kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu đã đề ra. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên một số mặt kết quả đạt được chưa đáp ứng yêu cầu của Đảng và đất nước trước tình hình mới."

Lạ lùng thay, Báo cáo Chính trị của đảng năm 2006 cũng đã nói :
 "Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với khả năng; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn kém; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm.Kết quả xoá đói giảm nghèo chưa thật vững chắc, nguy cơ tái nghèo còn lớn. Khoảng cách chênh lệch về thu nhập, mức sống giữa các tầng lớp nhân dân, giữa các vùng có xu hướng doãng ra. Nhu cầu về việc làm ở thành thị và nông thôn chưa được đáp ứng tốt."

Vậy chẳng lẽ 5 năm qua, Nông Đức Mạnh và Ban Chấp hành Trung ương khóa X không làm được gì khác hơn khóa IX  trong lĩnh vực kinh tế và xóa đói giảm nghèo ? Hay Mạnh đã kéo theo thất bại của mình từ Khóa đảng IX sang khóa đảng X ?

Sang  nói tiếp trong Báo cáo kiềm điểm trách nhiệm năm 2011 : " Tình trạng nhập siêu, bội chi ngân sách còn lớn, kéo dài nhiều năm; nợ nước ngoài của Chính phủ và quốc gia tăng nhanh, ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô; nguy cơ tái lạm phát còn cao; chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp; đầu tư dàn trải, còn nhiều thất thoát, kém hiệu quả. Kết quả đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước còn nhiều hạn chế; cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước còn để thất thoát tài sản nhà nước; quản lý hoạt động các doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước còn nhiều yếu kém.

Kết quả hoạt động của một số tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, nguồn lực đầu tư của Nhà nước; có tập đoàn rơi vào tình trạng phá sản, gây tổn thất lớn về kinh tế, làm bức xúc xã hội."
Năm 2006, đảng này báo cáo trước Đại hội X : " Trong lãnh đạo kinh tế, chưa tập trung chỉ đạo khắc phục có hiệu quả một số vấn đề yếu kém, nổi cộm, làm giảm lòng tin của nhân dân (vấn đề đầu tư dàn trải, tiến độ chậm, thất thoát, lãng phí và nợ đọng trong xây dựng cơ bản; lãng phí, tiêu cực trong quản lý đất đai, thu, chi ngân sách…). Việc chỉ đạo phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong điều kiện đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, tuy có cố gắng, nhưng cũng bộc lộ không ít thiếu sót, khuyết điểm, như có một thời gian, để chậm tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước; chậm định hướng và tạo điều kiện để các doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh và tham gia hội nhập; chưa có giải pháp quyết liệt trong chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể…"

Như vậy có khác nhau nhiều không ?


GIÁO DỤC CŨNG ĂN ĐONG

Trong lĩnh vực giáo dục, Báo cáo Chíngh trị năm 2011 viết : " Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hoá, xã hội, môi trường còn nhiều hạn chế, yếu kém, gây bức xúc xã hội.

Chất lượng giáo dục và đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, nhất là đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao vẫn còn hạn chế; chưa chuyển mạnh sang đào tạo theo nhu cầu của xã hội. Chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng số lượng, quy mô với nâng cao chất lượng, giữa dạy chữ và dạy người. Chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học lạc hậu, đổi mới chậm; cơ cấu giáo dục không hợp lý giữa các lĩnh vực, ngành nghề đào tạo; chất lượng giáo dục toàn diện giảm sút, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Quản lý nhà nước về giáo dục còn lúng túng. Xu hướng thương mại hoá và sa sút đạo đức trong giáo dục khắc phục còn chậm, hiệu quả thấp, đang trở thành nỗi bức xúc của xã hội."
So với Báo cáo Chính trị  năm 2006, thì thời đó Giáo dục được Khóa IX mô tả : " Chất lượng giáo dục và đào tạo còn thấp. Khoa học và công nghệ chưa đáp ứng kịp yêu cầu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trong một bộ phận báo chí, xuất bản, văn hoá, nghệ thuật, xu hướng xa rời tôn chỉ, mục đích, chạy theo lợi ích vật chất đơn thuần chưa được khắc phục. Quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực trong giáo dục, y tế, thể dục thể thao còn yếu kém."


THAM NHŨNG VÀ TƯ TƯỞNG

Chuyển qua lĩnh vực phòng và chống Tham nhũng thì Mạnh báo cáo  tại Đại hội XI ngày 12/1/2011 : "
Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt được yêu cầu đề ra. Quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, gây bức xúc xã hội.".

"…Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn tiếp tục diễn biến phức tạp, cùng với sự phân hoá giàu nghèo và sự yếu kém trong quản lý, điều hành của nhiều cấp, nhiều ngành làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, đe dọa sự ổn định, phát triển của đất nước. Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" chưa thực sự đi vào chiều sâu, ở một số nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao, làm theo chưa đạt yêu cầu."

"…Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, huân chương chưa được khắc phục. Công tác cán bộ thiếu tầm nhìn xa. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thấp."

"… Tình trạng thiếu trách nhiệm, cơ hội, suy thoái đạo đức, lối sống vẫn diễn ra khá phổ biến trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Kỷ luật, kỷ cương ở nhiều tổ chức đảng không nghiêm. Sự đoàn kết, nhất trí ở không ít cấp uỷ chưa tốt..."
Cũng Báo cáo lọai này, năm 2006, đảng đã không ngượng mồm nói với cả nước : " Tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn nghiêm trọng. Tội phạm và một số tệ nạn xã hội có chiều hướng tăng. Tai nạn giao thông gây nhiều thiệt hại về người và của. 

Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, công chức diễn ra nghiêm trọng. Nhiều tổ chức cơ sở đảng thiếu sức chiến đấu và không đủ năng lực giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh. Công tác tư tưởng còn thiếu tính thuyết phục. Công tác lý luận chưa làm sáng tỏ được một số vấn đề quan trọng trong công cuộc đổi mới. Công tác tổ chức và cán bộ còn nhiều mặt yếu kém. Chất lượng và hiệu quả kiểm tra, giám sát chưa cao.  
Tình trạng nói nhiều làm ít, làm không đến nơi đến chốn hoặc không làm còn diễn ra ở nhiều nơi."


CHUYỆN CŨ NGƯỜI MỚI

Trở lại với Báo cáo của Trương Tấn Sang năm 2011, đảng nhìn nhận trong số các Ủy viên Trung ương : " Có đồng chí thiếu gương mẫu về đạo đức, lối sống hoặc để vợ, con, cấp dưới lợi dụng chức quyền thu vén lợi ích cá nhân, phải xử lý kỷ luật, gây dư luận không tốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng."

Nhưng chuyện này có mới gì đâu, bởi vì Báo cáo "kiểm điểm lãnh đạo" của Khóa đàng IX năm 2006 cũng viết y trang : " Có đồng chí chưa đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo ngành và địa phương mình phụ trách; còn để công việc trì trệ hoặc để xảy ra một số vụ việc tiêu cực nổi cộm, gây dư luận không tốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng. Có đồng chí thiếu gương mẫu về đạo đức cối sống, bản thân hoặc để vợ, con, cấp dưới lợi dụng chức quyền thu vén lợi ích cá nhân, thậm chí có trường hợp vi phạm pháp luật nghiêm trọng."

Để "làm hòa" với dân, 5 năm trước (2006)  đảng thành khẩn :"Ban Chấp hành Trung ương, trước hết là Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin nghiêm túc tự phê bình trước toàn Đảng, toàn dân về những khuyết điểm, thiếu sót nói trên."

Đến năm 2011, tại Đại hội đảng XI, Nông Đức Mạnh lại tiếp tục xin  dân tha tội : "Ban Chấp hành Trung ương xin tự phê bình trước Đại hội và trước nhân dân về những khuyết điểm, yếu kém đã làm hạn chế những thành tựu lẽ ra có thể đạt được nhiều hơn."

Như vậy, chẳng lẽ Đảng coi chuyện nước là chuyện dỡn chơi hay sao mà cứ tiếp tục đùa dai đến không biết xấu hổ, hay Đại hội cũng chỉ là dịp để cho  người Cộng sản Việt Nam đem chuyện cũ ra xào nấu lại  ?


Phạm Trần
(01/011)Người Quốc Gia là những người đặt Tổ Quốc lên bản vị tối cao, tối cao có nghĩa là trên tất cả mọi vật, kể cả tôn giáo, đảng phái, và cả chính bản thân mình.


No comments:

Post a Comment