14 March 2011

CÁCH MẠNG HOA SENCÁCH MẠNG HOA SEN

Ngọn lửa Tunisia ôi vô cùng mãnh liệt,
Đốt tan tành bao chế độ phi nhân.
Chứng tỏ rằng sức mạnh của toàn dân,
Là siêu việt không gì ngăn cản nổi.

Thấy xứ người, liên tưởng đến quê tôi,
Cộng Sản Việt Nam vô cùng tàn nhẫn.
Triệu triệu tấm lòng uất hờn căm phẫn,
Đang vùng lên mong lật đổ bạo quyền.

Lòng khấn nguyện sông núi khí hùng thiêng,
Cho Cách Mạng Hoa Sen mau thành đạt (1)
Triệu triệu người sẽ cất cao tiếng hát,
Diệt được loài sâu bọ của toàn dân.

Nước Việt Nam vang vội khắp xa gần,
Thật Dân Chủ, Tự Do và Hạnh Phúc.
Dân Việt Nam từ ngàn xưa bất khuất,
Quyết tâm đòi Thác Bản Giốc, Nam Quan.

Hoàng, Trường Sa, biển đảo quý vô vàn,
Phải trả lại cho Việt Nam làm chủ.
Bọn Bắc Kinh ác tâm hơn dã thú,
Nhưng không làm nhụt chí dân Việt Nam.

Giành lại quê hương! Cương quyết sẵn sàng!
Hàng triệu tấm lòng trong ngoài như một (2)


Tâm Bền

(1) Ở trong nước lấy tên CÁCH MẠNG HOA SEN
(2) Người Việt ở trong và ngoài nước.


http://bit.ly/hIrRC1Con Dân Nước Việt là những người đặt Tổ Quốc lên bản vị tối cao, tối cao có nghĩa là trên tất cả mọi vật, kể cả tôn giáo, đảng phái, và cả chính bản thân mình.


No comments:

Post a Comment